Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Orimattilan Lämpö Oy, Y-tunnus 0544818-9
Tokkolantie 3, 16300 Orimattila
044 781 3513, orimattilanlampo@orimattila.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pia Yli-Savola
Tokkolantie 3, 16300 Orimattila
044 781 3513, pia.yli-savola@orimattila.fi

3. Rekisterin nimi

Orimattilan Lämpö Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen
 • sopimusten ja toimitusten hallinta
 • luottotietojen tarkistus
 • laskutus ja perintä
 • häiriöiden korjaaminen ja käyttökatkot
 • tiedotteet ja uutiskirjeet
 • markkinointikampanjat ja suoramarkkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Sopimussuhteisiin liittyvät asiakas- ja laskutustiedot.

 • nimi
 • henkilötunnus
 • yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muu osoitetieto
 • asiakkaan luokitteluun liittyvät tiedot
 • asiakkaan palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
 • laskutukseen ja maksamiseen liittyvät tiedot
 • liittymän käyttökohteen tiedot
 • käyttökohteessa sijaitsevat laitetiedot
 • energian kulutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään esim. sähköpostilla, internetin kautta, puhelimitse, kirjeitse postin kautta tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteriä päivitetään asiakkaiden tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareilta saaduilla energiankäyttötiedoilla.

Rekisterin tietoja voidaan päivittää myös ulkopuolisista tietolähteistä kuten Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä tai viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä kuten kaupparekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Orimattilan Lämpö Oy:n asiakasrekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta tietoja ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Orimattilan Lämpö Oy:n yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille.

Asiakastietoja luovutetaan tarvittaessa perintäyhtiölle perintätoimia vasten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään Orimattilan Lämpö Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Orimattilan Lämpö Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Orimattilan Lämpö Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö on osoitettava Orimattilan Lämpö Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen orimattilanlampo@orimattila.fi tai kirjeitse postiosoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva rekisterissä oleva virheellinen tieto korjatuksi. Pyyntö virheen korjaamiseksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen orimattilanlampo@orimattila.fi tai kirjeitse postiosoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kielto tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen orimattilanlampo@orimattila.fi tai kirjeitse postiosoitteeseen.